İşlem Yapılıyor

YARGI

1982 Anayasasına göre yargı yetkisi Türk milleti adına bağımsız mahkemelere verilmiştir

Mahkemelerin Bağımsızlığı

1982 anayasasına göre yargı yetkisini bağımsız mahkemeler kullanır. Hakimler görevlerinde bağımsızdırlar. Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre karar verirler.

Mahkemelerin bağımsızlığını sağlamaya yönelik düzenlemeler aşağıdaki gibidir:

 • Yargı yetkisinin kullanılmasında hiçbir makam, kişi veya mercii hakimlere emir ve talimat veremez. Mahkemelere ve hakimlere talimat gönderemez. Öneride ve telkinlerde bulunamaz.
 • Mecliste görülmekte olan bir dava hakkında yargı yetkisinin kullanılmasına yönelik soru sorulamaz, görüşte ve bildiride bulunamaz.
 • Yasama organı olan TBMM , yürütme organı olan Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu ve idari makamlar mahkeme kararlarına uymak zorundadır. Yasama, yürütme idari organlar mahkeme kararlarını hiçbir şekilde değiştiremez. Mahkemenin görevini yerine getirmesini geciktiremez.
 • Yargılama görevini yerine getirmesi amacıyla basın kuruluşları kanunla sınırlandırılabilir..

Not: Mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, işleyişi, yargılama usulleri kanunla düzenlenir.

Hakimlik ve Savcılık Teminatı

Hakimler ve savcılar bir emirle görevlerinden alınamazlar. Kendileri istemedikçe 65 yaşından önce emekliye ayrılamazlar. Bir mahkemenin ve kadronun kaldırılması nedeniyle de olsa aylık, ödenek ve diğer özlük haklarından yoksun bırakılamazlar.

Hakimlik ve Savcılık Mesleği

Hakimler ve savcılar adli ve idari hakim ve savcıları olarak görevini yerine getirir. Hakimler ve savcılar 65 yaşına kadar görevlerini yerine getirirler. Hakimler ve savcılar görevleri dışında hiçbir resmi ve özel kurumda çalışamazlar. Hakimler ve savcılar görevleri bakımından Adalet Bakanlığına bağlıdır.

Duruşmaların Açık ve Kararların Gerekçeli Olması

Mahkemelerde duruşmalar herkese açık olarak yapılır. Mahkemelerdeki duruşmalar ancak genel ahlak ya da kamu güvenliğinin gerekli gördüğü durumlarda kapalı olarak yapılır.

Mahkemelerin aldığı her türlü karar gerekçeli olarak yazılır.

Adalet Hizmetinin Denetimi

 • Adalet hizmetlerinin denetimi Adalet Müfettişleri tarafından yapılır. (2010 Anayasa Değişikliği)
 • Askeri Mahkemeler; Asker kişiler tarafından işlenen askeri suçlar ile bu suçların asker kişiler aleyhine ya da askerlik hizmet ve görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlara ilişkin davalara bakmakla görevlidir.
 • Askerler devlet güvenliğine ve rejimine(Cumhuriyete)yönelik işledikleri suçlardan dolayı Adli Mahkemelerde yargılanırlar.( 2010 Anayasa Değişikliği)
 • Askeri Yargıtay görevlerini askeri hizmetlere uygun olarak yerine getirir, ibaresi kaldırıldı.( 2010 Anayasa Değişikliği)
 • AYİM görevini askeri hizmetlere uygun yapar ibaresi kaldırıldı.
 • Sivil kişiler sadece savaş durumlarında askeri mahkemelerde yargılanabilir.( 2010 Anayasa Değişikliği)

YÜKSEK MAHKEMELER

 1. Anayasa Mahkemesi
 2. Yargıtay
 3. Danıştay
 4. Askeri Yargıtay
 5. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi
 6. Uyuşmazlık Mahkemesi

Not: Sayıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 1982 Anayasasında belirtilen yüksek mahkemeler arasında yer almamaktadır.

 1. Anayasa Mahkemesi

Anayasa Mahkemesi yargı hakkını kullanan bir yargı yeri, Anayasanın üstünlüğünü koruyarak işlerliğini sağlayan hukuk devletinin, temel hak ve özgürlüklerinin koruyucusu olan bir yargı organıdır.

 • Anayasa Mahkemesi 17 üyeden oluşur.( 2010 Anayasa Değişikliği)
 • Üyelerden 14 tanesini Cumhurbaşkanı seçer. Cumhurbaşkanı Yargıtay 3, Danıştay 2, Askeri Yargıtay 1, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 1, Yüksek Öğretim Elemanlarından 3, üst kademe yöneticiler, serbest avukatlar birinci sınıf hakim ve savcılar arasından 4 üye seçer.
 • Üyelerin 3 tanesini TBMM seçer (2010 Anayasa Değişikliği). TBMM 2 üyeyi Sayıştay Genel Kurulunun kendi başkan ve üyeleri arasından her boş sandalye için gösterecekleri üçer aday arasından, 1 üyeyi baro başkanlarının serbest avukatlar arasından gösterecekleri 3 aday arasından yapacağı gizli oylamayla seçer. ( 2010 Anayasa Değişikliği)
 • Anayasa Mahkemeleri 12 yıllık süre için seçilirler.
 • Bir kişi iki defa Anayasa mahkemesi üyesi seçilemez.
 • Anayasa Mahkemesi üyeleri 65 yaşını doldurunca emekliye ayrılır.
 • Anayasa mahkemesi üyeleri arasından gizli oyla ve üye tamsayısının salt çoğunluğuyla dört yıl için 1 başkan ve 2 başkanvekili seçilir. Bu başkan ve başkan vekillerinden süresi bitenler tekrar seçilebilir.
 • Anayasa Mahkemesi üyeleri asli görevleri dışında resmi ya da özel hiçbir görev alamaz.

Anayasa Mahkemesi Üye Seçilme Koşulları

 • 45 yaşını doldurmuş olmak
 • 20 yıl kamu hizmeti yapmış olmak
 • En az doçent unvanına sahip olmak
 • En az 5 yıl Anayasa mahkemesinde raportörlük yapmış olmak

Anayasa Mahkemesinin Çalışma Esasları

 • Anayasa Mahkemesi iki bölüm ve Genel Kurul halinde çalışır.
 • Bu iki bölüm başkanvekili başkanlığında dört üyenin katılımıyla toplanır. Genel Kurul mahkeme başkanının ya da başkanın belirleyeceği başkanvekilinin başkanlığında en az 12 üye ile toplanır. ( 2010 Anayasa Değişikliği)
 • Bu iki bölüm ve Genel Kurul kararlarını salt çoğunlukla alır. (2010 Anayasa Değişikliği)
 • Siyasi partilere ilişkin dava ve başvurulara, iptal ve itiraz davaları ile Yüce Divan sıfatıyla yürütülecek yargılamalara Genel Kurulca bakılır. Bireysel başvurular ise bölümlerce karara bağlanır.( 2010 Anayasa Değişikliği)
 • Anayasa mahkemesi Yüce Divan sıfatıyla baktığı davalar dışında kalan işleri dosya üzerinde inceler.
 • Bireysel başvurularda duruşma yapılmasına karar verebilir.(2010 Anayasa Değişikliği)
 • Anayasa değişikliğinde iptale, siyasi partilerin kapatılmasına veya siyasi partilerin devlet yardımından yoksun bırakılmasına karar verilebilmesi için toplantıya katılan üyelerin üçte iki oy çokluğu gereklidir.

Anayasa mahkemesinin Görev ve Yetkileri

 • Anayasa değişikliği hakkında şekil yönünden açılan iptal davalarını karara bağlar.
 • Kanunlar, Kanun Hükmünde kararnameler, TBMM İç Tüzüğünün anayasaya şekil ve esas bakımından uygunluğunu denetler.

Not: Olağanüstü hallerde, savaş ve sıkıyönetim hallerinde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerin şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırı olduğu ileri sürülerek Anayasa mahkemesine dava açılmaz.

Not: Şekil bakımından denetleme, Cumhurbaşkanı ya da TBMM üyelerinin beşte biri tarafından istenebilir. Bu hususla ilgili olarak kanun yayımlandığı tarihten itibaren 10 gün geçtikten sonra şekil bozukluğuna bağlı olarak Anayasa Mahkemesine iptal davası açılamaz. Def’i yoluyla ileri sürülemez.

 • Cumhurbaşkanını, Yüksek Yargı Organlarının başkan ve üyelerini ve Başsavcılarını, Bakanlar Kurulu üyelerini, Cumhuriyet Başsavcısı vekilini, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu başkan ve üyelerini, Sayıştay başkanı ve üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Anayasa mahkemesi Yüce Divan sıfatıyla yargılar.
 • Siyasi partilerin mali denetimini Sayıştay’ın yardımına başvurarak yapar.
 • Siyasi partilerin kapatılmasına Anayasa Mahkemesi karar verir.
 • Milletvekillerinin milletvekilliğinin düşmesi hakkındaki kararları denetler.
 • Dokunulmazlığı kaldırılan milletvekillerinin yaptıkları itirazları karara bağlar.
 • Milletvekilliği düşürülen milletvekillerinin itirazlarını karara bağlar.
 • Uyuşmazlık Mahkemesine mahkemenin kendi üyeleri arasından başkan seçer.
 • Bireysel başvuruları karara bağlar.(2010 Anayasa Değişikliği)

Not: Yüce Divanda savcılık görevini Cumhuriyet başsavcısı ya da başsavcı vekili yapar. Yüce Divanın verdiği kararlar kesindir.

Not: Herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi bir kişinin kamu gücü tarafından , ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa mahkemesine başvurabilir. Başvuruda bulunabilmenin şartı olağan kanun yollarının tüketilmiş olmasıdır.( 2010 Anayasa Değişikliği)

Not: 2010 Anayasa Değişikliği ile Yüce Divanda yargılanacaklar arasına

- TBMM Başkanı

- Genelkurmay Başkanı

- Kara Kuvvetleri Komutanı

- Deniz Kuvvetleri Komutanı

- Jandarma Genel Komutanı

Eklenmiştir.

Not: Milletvekillerini Anayasa Mahkemesi yargılamaz.

Anayasaya Uygunluk Denetimi

Anayasa Mahkemesine başvurma usulüne göre , Anayasaya uygunluğun yargısal denetimi iptal davası ve itiraz yolu(Def’i) olmak üzere iki şekilde yapılır.

İptal Davası ( Soyut Norm Denetimi)

İptal davası, Anayasada belirtilen bazı organların bir kanun aleyhine doğrudan doğruya Anayasa Mahkemesine iptal davası açmasıyla gerçekleştirilir.

Esas Yönüyle İptal Davası

Kanunların, Kanun Hükmünde kararnamelerin, TBMM içtüzüğünün şekil ve esas bakımından Anayasaya Aykırı olduğu ileri sürülerek Cumhurbaşkanı, İktidar ve Ana Muhalefet Partisi Meclis Grupları, TBMM üye tamsayısının en az beşte biri Anayasa Mahkemesine iptal davası açabilirler. İktidarda birden fazla siyasi partinin bulunması durumunda iktidar partilerinin dava açma hakkını sadece en fazla üyeye sahip olan parti kullanır.

Not: Anayasa değişiklikleri yalnızca şekil yönünden denetlenir, esas yönünden denetlenemez.

Not: Dava açma süresi, dava konusu olan kanunun, Kanun hükmünde Kararname ya da İç Tüzüğün Resmi Gazete’de yayımlanmasından başlayarak 60 gündür.

Şekil Yönünden İptal Davası

Kanunlara ve Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunlar için şekil yönünden Anayasaya aykırı olduğu ileri sürülerek iptal davası açılır. Şekil yönünden iptal davası açma hakkı Cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin beşte birine aittir. Cumhurbaşkanı ve bu milletvekilleri 10 gün içerisinde Anayasa Mahkemesine iptal davası açabilir.

Meclis İç Tüzüğü ve Kanun Hükmünde kararnameler için şekil yönünden Anayasaya aykırı olduğu ileri sürülerek Cumhurbaşkanı, milletvekillerinin beşte biri, İktidar Partisi ve Ana Muhalefet Partisi meclis grupları 60 gün içinde Anayasa Mahkemesine iptal davası açabilir.

İtiraz Yolu( Somut Norm Denetimi)

Bir davaya bakan mahkeme, uygulanacak olan bir kanun ya da kanun hükmünde kararnamenin Anayasaya aykırı olduğunu görürse veya taraflardan birinin ayrılık iddiasının ciddi olduğu kanaatine varırsa Anayasa Mahkemesinin bu konuda vereceği karara kadar davayı ileri bir tarihe bırakır.

İtiraz Yolu (Def’i) ile İptal Davasına ilişkin izlenen yol şudur:

- Anayasa Mahkemesi bu durumla ilgili işin kendisinden gelişinden başlamak üzere 5 ay içinde kararı verir ve bu kararı açıklar.

- Anayasa Mahkemesi işin esasına dayanarak verdiği vermiş olduğu ret kararını Resmi Gazete’de yayımlanmasından sonra 10 yıl geçmedikçe aynı kanun hükmünün Anayasaya aykırılığı iddiasıyla tekrardan başvuramaz.

- İtiraz yolunu kullanarak ancak bir mahkeme başvuruda bulunabilir.

- Görülmekte olan bir davada, uygulanacak olan Kanun Hükmünde Kararnamelerin Anayasaya aykırılığı iddiasıyla itiraz edilebilir.

Anayasa Mahkemesinin Denetimine Tabi olmayan Normlar ve İşlemler

-Olağanüstü Hal ve Sıkıyönetim Kanun Hükmünde Kararnameleri

- Milletler Arası Antlaşmalar

- İnkılap Kanunları

- Parlamento Kararları( üç istisna kararları)

Anayasada Belirtilmiş Olan İnkılap Kanunları

- Tevhid-i Tedrisat Kanunu

- Şapka Hakkında kanun

- Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun

- Efendi, bey, paşa gibi unvan ve lakapların kaldırıldığına dair kanun

- Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun

- Beynelminel Erkamın Kabulü Hakkında kanun

-Tekke ve zaviyelerle türbelerin seddine ve türbedarlıklar ile birtakım unvanları men ve ilgasına dair kanun

-Türk kanunu medenisiyle kabul edilen, evlenme akdinin evlendirme memuru önünde yapılacağına dair medeni nikah esası ile aynı kanunun 110. maddesi hükmü.

Not: Parlamento kararlarından olan Yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararı, milletvekilliğinin düşmesi kararı ve TBMM içtüzüğünü Anayasa Mahkemesi denetler.

Not: 2001 yılında yapılan anayasa değişikliğiyle Mili Güvenlik Konseyi döneminde çıkarılan yasalar için denetim yasağı kaldırılmşıtır. Yani Milli Güvenlik Konseyi döneminde çıkarılan kanunlar da Anayasa Mahkemesi denetimine tabidir.

2. YARGITAY

Yargıtay, adli davalara bakan en yüksek mahkeme konumundadır. Yani Adli yargıda yüksek mahkeme görevini Yargıtay yerine getirir. adliye mahkemelerinin verdiği ve kanunun başka bir adli yargının yerine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme yeri Yargıtay'dır.

Yargıtay, kanunlarda belirtilen bazı belli başlı davalara ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar. Yargıtay üyelerini 1. sınıf adli hakim ve savcılar arasından HSYK seçer(Salt çoğunluk ve Gizli oyla)

Yargıtay başkanı kendi üyeleri arasından 4 yıllık süre için seçilir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavsıcı ve Cumhuriyet Başsavcı vekilini üyeleri arasında Cumhurbaşkanı 4 yıl süre için seçer.

Yargıtay'ın asıl görevi adli yargıda bir temyiz yeri olarak ilk derece mahkemesinin verdiği kararları incelemek adli yargının içinde bulunan mahkemeler arasında içtihat birliğini sağlamaktır.

3. DANIŞTAY

- İdari davalara bakan en yüksek mahkemedir. Yani idari yargıda yüksek mahkeme görevini Danıştay yerine getirir.

- Üyelerinin bir bölü dördünü 1. sınıf adli hakim ve savcıları arasından Cumhurbaşkanı üç bölü dördünü ise Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu seçer.

-Danıştay, belli konulara bakan birinci derece mahkemesi ve temyiz yeridir.

- Danıştay yüksek mahkemenin olması yanında devletin en yüksek danışma organıdır.

- Başbakan ve Bakanlar kurulu tarafından gönderilen kanun tasarıları, kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşme hakkında 2 ay içinde görüş bildirmek, Tüzükleri incelemek, idari uyuşmazlıkları çözmek, davaları görmek, kanunlarda gösterilen diğer görevleri yerine getirmek Danıştay'ın görevidir.

-Tüzüklerin iptaline yönelik davalar Danıştay'da açılır.

- Vergi Mahkemelerinin verdiği kararların son inceleme yeri Danıştay'dır.

4. ASKERİ YARGITAY

-Askeri yargının en yüksek mahkemesidir. Askeri mahkemelerde verilen karar ve hükümlerin son inceleme yeri Askeri Yargıtay'dır.

- Askeri Yargıtay üyelerini birinci sınıf Askeri Hakim ve Savcılar arasından Cumhurbaşkanı seçer.

-Askeri Yargıtay başkanı üyeler arasından rütbe ve kıdem üstünlüğüne göre atanır.

- Askeri Yargıtay, asker kişilerin kanunlarda belirtilen belli davalarına ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar.

Not: ''Askeri yargı organlarının kuruluşu, işleyişi, yargılama usulleri, Askeri hakimlerin özlük işleri, hakimlik güvencesi, mahkemelerin bağımsızlığı askerlik hizmetinin gereklerine uygun olarak düzenlenir.'' ibaresindeki askerlik hizmetlerinin gereklerine ifadesi 2010 Anayasa Değişikliğiyle kaldırılmıştır.

5. ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ

-Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, asker olan kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete ait idari işlemler sonucu ortaya çıkan uyuşmazlkların yargısal denetimini yapar. Yani Askeri idari davalara bakan en yüksek mahkemedir.

- Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin üyeleri birinci sınıf askeri hakim ve savcılar, sivil idari hakim ve savcıları Genel Kurmay Başkanının önerisi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atanır.

- Mahkemenin sivil üyelerinin görev süresi 4 yıldır bu üyeler süresi dolduktan sonra tekrar seçilemezler.

- Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin Başkanı üyeler arasından kıdem ve rütbe üstünlüğüne göre atanır.

- Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ilk ve son derece mahkemesi olarak görev yapar. Bu mahkemeden sonra gelen ilk gerece mahkemesi de yoktur.

Not: ''Askeri Yüksek idare Mahkemesinin kuruluşu, işleyişi, yargılama usulleri, üyelerinin özlük ve disiplin işleri , mahkemelerin bağımsızlığı, hakimlik teminatı ve askerlik hizmetlerinin gereklerine göre kanunla düzenlenir.'' ibaresindeki ''askerlik hizmetlerinin gereklerine'' ifadesi 2010 Anayasa değişikliğiyle Anayasadan çıkarılmıştır.

6. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ

-Askeri, adli ve idari mahkemeler arasındaki uyuşmazlıkları kesin olarak çözüme kavuşturan ve karara bağlayan en yüksek mahkemedir.

- Uyuşmazlık Mahkemesi üyelerini Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyeleri kendi arasından seçer.

- Uyuşmazlık Mahkemesi başkanını, Anayasa Mahkemesi 4 yıllık süre içinkendi üyeleri arasından seçer.

- Uyuşmazlık Mahkemesi Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyelerinden oluşan karma bir yapıya sahiptir.

- Anayasa Mahkemesiyle diğer mahkemeler arasındaki görev uyuşmazlıklarında Anayasa Mahkemesinin kararı esas alınır.

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU (HSYK)

-HSYK 22 asil ve 12 yedek üyeden oluşur. (2010 Anayasa değişikliği)

Üyelerin Seçimi: 4 asil üye Cumhurbaşkanı tarafından- 3 asil ve 3 yedek üye Yargıtay üyeleri arasından Yargıtay Genel Kurulu tarafından- 2 asil ve 2 yedek üye Danıştay üyeleri arasından Danıştay Genel Kurulu tarafından- 1 asil ve 1 yedek üye Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulu tarafından kendi üyeleri arasından - 7 asil ve 4 yedek üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş adli yargı hakim ve savcıları arasından adli yargı hakim ve savcıları tarafından -3 asil ve 2 yedek üye birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş idari yargı hakim ve savcıları arasından idari yargı hakim ve savcıları tarafından dört yıl için seçilir .

-HSYK üyeleri kendi üyeleri arasından başkan vekilini seçerler.

- Kurul üyeleri Cumhurbaşkanı, Yargıtay, Danıştay ve Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurul tarafından seçilir. (2010 Anayasa değişikliği)

-HSYK Genel Sekreterini üyelerin önerdiği 3 kişi arasından Adalet Bakanı atar.

- HSYK üyeleri 4 yıl süre için seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

- Kurul üyeliği seçimi , üyelerin görev süresinin dolmasından itibaren 60 gün içinde yapılır.

- Başkanı Adalet Bakanıdır.

- Doğal üyesi Adalet Bakanı müsteşarı'dır.

- Kurul üç daire halinde seçilir.(2010 Anayasa değişikliği)

- Kurulun temsili ve yönetimi Kurul Başkanına aittir. Kurul başkanı dairelerin çalışmalarına katılamaz. Kurul kendi üyeleri arasından daire başkanlarını ve daire başkanlarından birini de başkanvekili olarak seçer.

- Başkan yetkilerinin bir kısmını başkanvekiline devredebilir.(2010 Anayasa Değişikliği)

- Cumhurbaşkanı tarafından seçilen üyelerin görev süresi dolmadan kurul üyeliğinin boşalması durumunda, boşalmayı takip eden 60 gün içinde yeni üyelerin seçimi yapılır. Diğer üyeliklerin boşalması durumunda ise asil üyenin yedeği olan üye tarafından süre tamamlanır. (2010 Anayasa değişikliği)

Not: HSyk'nın meslekten çıkarma cezası dışındaki kararlarına karşı yargı organlarına başvurulmaz.(2010 Anayasa değişikliği)

- Hakim ve savcıları görevleriyle ilgili denetimi Kurul Müfettişlerine yaptırılır.

- Kurul, adli ve idari yargı hakim ve savcılarını mesleğe kabul etme, yükselme ve birinci sınıfa ayırma, kadro dağıtma, atama ve başka yere gönderme, geçici yetki verme, yükselme, meslekte kalmalarına uygun görülmeyenler hakkında karar verme, disiplin cezası verme ve görevden uzaklaştırma görevlerini yerine getirir.

- Adalet Bakanlığının bir mahkemenin kaldırılması veya yargı çevresinin değiştirilmesi konusundaki önerileri karara bağlar.

SAYIŞTAY

- Sayıştay'ın görevi, Merkezi yönetim bütçe kapsamındaki kamu idareleriyle sosyal güvenlik kurumlarının gelir ve giderleri ile mallarını TBMM adına denetlemek, sorumuluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak, kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yerine getirmektir.

-Sayıştay başkanını ve üyelerini TBMM seçer.

- İlgili taraf Sayıştay'ın kesin hükümlerine karşı yazılı bildirim tarihinden itibaren bir kereye mahsus olarak karar düzeltme isteminde bulunabilir. Bu kararlar dolayısıyla idari yargı yoluna başvurulmaz.

Not: 2004 yılında yapılan değişiklikle Silahlı Kuvvetlerin elinde bulunan devlet mallarının denetlemesinin yetkisi Sayıştaya verilmiştir.

Not: 2005 yılında yapılan değişiklikle mahalli idarelerin hesap ve işlemlerini denetim ve kesin hükme bağlama görevi Sayıştay'a verilmiştir.

Not: Vergi, benzeri mali yükümlülükler ve ödevler hakkında Danıştay ile Sayıştay kararları arasındaki uyuşmazlıklarda Danışta kararı esas alınır.


13844
0
0

Hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.
yorum yap

© 2013 KPSS.tv All Rights Reserved Facebook Twitter