İşlem Yapılıyor

TEMEL HAK VE ÖDEVLER

1982 Anayasasına göre, herkes kişiliğine bağlı devredilemez, dokunulamaz, vazgeçilemez temel hak ve hürriyetlere sahiptir. Temel hak ve hürriyetler bireyin ailesine, topluma ve başka kişilere karşı ödev sorumluluklarını barındırır.

1982 Anayasasında temel hak ve hürriyetler:

1. Kişinin Hak ve Ödevleri

2. Sosyal ve Ekonomik Hak ve Ödevler

3. Siyasal Hak ve Ödevler

olmak üzere üçe ayrılır.

1. Kişinin Hak ve Ödevleri(Koruyucu Haklar): Bireyleri devlete ve topluma karşı koruyan hak ve özgürlükleri ifade eder.

2. Sosyal ve Ekonomik Hak ve Ödevler(İsteme Hakları): Bireyin devletten ve toplumdan isteyebileceği haklara sosyal ve ekonomik hak ve ödevler denir.

3. Siyasal Hak ve Ödevler(Katılma Hakları): Bireyin siyasal hayata katılmasına ve bu gücü kullanmasına katılımını sağlayan hakları ifade eder.

Temel Hak ve Hürriyetler

Kişinin Hak ve Ödevleri(Koruyucu Haklar)

* Bireyin dokunulmazlığı maddi ve manevi varlığı

* Kişi hürriyeti ve güvenliği

*Konut dokunulmazlığı

*Din ve vicdan hürriyeti

*Zorla çalıştırma yasağı

*Özel hayatın gizliliği ve korunması

*Dernek kurma hürriyeti

*Mülkiyet hakkı

*Düşünce ve kanaat hürriyeti

*Haberleşme hürriyeti

*Yerleşme ve seyahat hürriyeti

* Suç ve cezalara ilişkin esaslar

* Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti

*Bilimve sanat hürriyeti

*Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı

* Basın hürriyeti süreli ve süresiz yayın hakkı

* Hak arama hürriyeti

* Kanuni hakim güvencesi

* İspat hakkı

*Temel hak ve hürriyetlerin korunması

* Suç ve cezalara ilişkin esaslar

Sosyal ve Ekonomik Hak ve Ödevler(İsteme Hakları)

* Toplu iş sözleşmesi hakkı

*Toprak mülkiyeti

*Kamulaştırma

*Kamu yararı

*Devletleştirme ve özelleştirme

*Grev hakkı ve lokavt hakkı

*Kıyılardan yararlanma

*Ailenin korunması ve çocuk hakları

*Sendika kurma hakkı

*Çalışma ve sözleşme hürriyeti

*Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi

*Sosyal güvenlik hakkı

*Çalışma şartları ve dinlenme hakkı

*Gençliğin korunması ve sporun geliştirilmesi

*Tarım, hayvancılık ve bu üretim dallarında çalışanların korunması

*Çalışma hakkı ve ödevi

* Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması

* Devletin iktisadi ve sosyal ödevlerinin sınırları

* Sanatın ve sanatçının korunması

*Ücrette adaletin sağlanması

*Sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenler

*Yabancı ülkede çalışan Türk vatandaşları

*Tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunması

Siyasal Hak ve Ödevler(Katılma Hakkı)

* Türk vatandaşlığı

* Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakları

* Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı

*Mal bildirimi

*Vergi ödevi

*Parti kurma, partilere girme ve partilerden ayrılma

*Vatan hizmeti

* Kamu hizmetlerine girme

Not: Anayasadaki hak ve hürriyetlerden hiçbiri devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayalı demokratik ve laik cumhuriyeti yok etmeyi amaç edinen faaliyetler biçiminde kullanılamaz. Anayasada yer alan hükümlerden hiçbiri devlete ya da bireylere Anayasayla tanınan temel hak ve özgürlüklerin ortadan kaldırılmasını ya da Anayasada belirtilenden daha geniş bir biçimde sınırlandırılmasını amaç edinen bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak biçimde yorumlanamaz.

Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması ve Kullanılmasının Durdurulması

Temel hak ve özgürlükler;

1. Olağan dönem

2. Olağanüstü dönem

olmak üzere iki dönemde sınırlandırılır ve kullanımı durdurulur.

Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlanmasının Şartları

* Sınırlama kanunla yapılmalıdır.

* Sınırlama ölçülülük ilkesine uygun olmalıdır.

* Sınırlama temel hak ve hürriyetlerin özüne dokunmamalıdır.

* Sınırlama laik cumhuriyetin gereklerine aykırı olmamalıdır.

* Sınırlama Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olmalıdır.

* Sınırlama demokratik devletin gereklerine uygun olmalıdır.

* Sınırlama Anayasanın ilgili maddesinde belirtilen nedenlere dayanmalıdır.

Not: Temel hak ve özgürlükler yabancılar için uluslararası hukuka uygun olarak yasalarla düzenlenir.

Temel Hak ve Özgürlüklerin Kullanılmasının Durdurulması

Olağanüstü dönemlerde temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması , 1982 Anayasasında temel hak ve özgürlüklerinin kullanılmasının durdurulması başlığıyla düzenlenmiştir.1982 Anayasasına göre temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasının kısmen ya da tamamen durdurulmasının bazı şartları vardır. Bunlar:

* Savaş, seferberlik, sıkıyönetim ve olağanüstü hallerden birinin olması

* Ölçülülük ilkesine uyulmalıdır.

* Çekirdek alana dokunulmamalıdır.

* Milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmemelidir.

Çekirdek Alan

Çekirdek alan, olağanüstü hallerde ve savaş hallerinde dahi her ne sebeple olursa olsun dokunulmaz haklardan ve ilkelerden oluşur.

Dokunulmaz Hak ve İlkeler

* Yaşama hakkı, maddi ve manevi varlığın bütünlüğü

* Suç ve cezaların geçmişe yönelik yürümemesi

* Din, düşünce, vicdan ve kanaatlerinden ötürü kimsenin suçlanamaması

* Din, vicdan, düşünce ve kanaatlerin açıklamaya zorlanamaması

* Suçluluğu mahkeme kararı ile tespit edilinceye kadar kimsenin suçlu olarak kabul edilmemesi


33781
0
0

Hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.
yorum yap

© 2013 KPSS.tv All Rights Reserved Facebook Twitter