İşlem Yapılıyor

OSMANLI DEVLETİ KURULUŞ VE YÜKSELME DÖNEMİ

 • Osmanlı Devleti küçük bir beylik olarak kurulmasına rağmen kısa sürede hızla güçlenerek, Dünya’nın en büyük devletlerinden biri haline gelmiştir. Osmanlı tarihini genel olarak beş bölümde inceleyebiliriz.

1- Kuruluş Dönemi (Beylikten Devlete)

(1299-1453) (İstanbul’un fethi)

2- Yükselme Dönemi (1453-1579) (Sokullu Mehmet Paşa’nın ölümü)

3- Duraklama Dönemi (Arayış yılları)

(1579-1699) (Karlofça Antlaşması)

4- Gerileme Dönemi

(1699-1792) (Yaş Antlaşması)

5- Yıkılış Dönemi (En uzun yüzyıl)

(1792-1922) (Saltanatın Kaldırılması)

Osmanlı Devleti’nin Kısa Sürede Büyümesini Sağlayan Etkenler

 • Merkezi otoritenin güçlü olması
 • Uç beyliği (Hristiyanlarla sınırdaş) olması ve coğrafi konumunun batı yönünde genişlemeye uygunluğu
 • Başlangıçta diğer beyliklerle mücadele etmeyip, yalnız batıya sefer düzenleyerek Bizans’ın otorite boşluğundan yararlanması
 • Fethedilen bölgelere Türkmenlerin yerleştirilerek fetihlerin kalıcı kılınması
 • Adil ve hoşgörülü bir yönetim uygulanması
 • Yöneticilerin iyi yetişmiş ve ileri görüşlü olması
 • Türk beyliklerinin birbirleriyle mücadele etmeleri
 • Cihat anlayışı
 • Ahilerin verdiği destek
 • Balkanlardaki siyasi boşluk

A- KURULUŞ DÖNEMİ

 • İlk defa beylik olarak ortaya çıkmasından , Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethine kadar sürer.
 • Osman Bey Dönemi
  • İlk Osmanlı parası bastırılmıştır. ( Bakır para)
  • Beylik kurulmuştur.
  • Anadolu’daki Bizans valileri arasındaki çekişmelerden yararlanılmış Bilecik, Karacahisar, İnegöl ve Yarhisar alınmıştır.
  • Başkent Bilecik’e taşınmıştır.
  • Ahilerle işbirliği yapılarak dini ve ekonomik güç sağlanmıştır.
  • Bizans ve Osmanlılar arasındaki ilk savaş olan 1302 Koyunhisar Savaşı kazanılarak İznik, İzmit ve Bursa yolu alınmıştır.

 • Orhan Bey Dönemi ( Devlet düzenine geçiş)
  • Beylikten devlet haline gelinmiştir.
  • 1326’da Bizans’tan Bursa alınmış ve başkent yapılmıştır.
  • Balkanlarda (Rumeli) ilk toprak olarak Çimpe Kalesi alınmıştır. Burası Doğu Trakya’da yapılan fetihlerin üssü olmuştur.
  • Yaya ve müsellem adı ile ilk düzenli ordu kurulmuştur.
  • Devletin en önemli idari kurumu olan Divan-ı Teşkilatı oluşturulmuştur.
  • Bizans 1329 Maltepe (Palekanon )Savaşı’nda yenilgiye uğratılarak , Kocaeli Yarımadası’nın fethi tamamlandı.
  • Karesioğulları beyliği ortadan kaldırılmış , donanması Osmanlılara geçmiştir. (Osmanlılara katılan ilk beyliktir.)
  • İznik’te ilk Osmanlı medresesi açılmıştır.
  • 1354’te Ankara alınmıştır.
  • Vezirlik teşkilatı kurulmuştur.
  • İlk kez illerde kadı ve subaşı ataması yapılmıştır.
  • İlk tımar ve vakıf sistemleri oluşturulmuştur.
  • İlk kez Bizansla akrabalık ilişkileri kurulmuştur.
  • İlk gümüş para bastırılmıştır.
  • Orhan Bey adına tuğra çektiren ilk Osmanlı padişahıdır.

 • I.Murat Dönemi (Hüdavendigar)
  • Anadolu’da da toprak kazanmasına rağmen, asıl fetihleri batı yönünde olduğu için Balkan Fatihi unvanını almıştır.
  • Anadolu’daki konar-göçer Türkmenler Balkanlarda fethedilen topraklara yerleştirilerek İskan (yerleştirme) politikası uygulanmıştır.
  • Kapıkulu Ocakları kurulmuştur. Yeniçeri ocağı kapıkullarının içinde yer alır.
  • Sultan unvanını kullanan ilk Osmanlı padişahı I.Murat’tır.
  • Bizans Sazlıdere Savaşı’nda yenilgiye uğratılarak Edirne alınarak başkent yapılmıştır. Bunun sebebi ,Edirne’nin fetih bölgesine yakınlığıdır. Bursa ve Edirne ikili başkenttir.
  • Rumeli beylerbeyliği kurulmuştur.
  • 1364 Sırpsındığı Savaşı ‘nda Haçlılar yenilgiye uğratılmıştır. Bu savaştan sonra Sırplar ve Bulgarlar Osmanlı hakimiyetini kabul etmiş, Bizans’ın Trakya’daki toprakları da alınarak Batı Trakya ele geçirilmiştir.
  • 1371 Çirmen Savaşı ile Haçlılar yenilgiye uğratılmıştır.
  • 1389 I.Kosova Savaşı’nda Haçlılar yenilgiye uğratılmıştır. I.Kosova savaşının özellikleri;
   • Türklerin Balkanlardaki etkisi artmıştır.
   • Osmanlı devleti ilk kez bu savaşta top kullanmıştır.
   • I.Murat savaş meydanında şehit düşmüştür.
   • Zafer, Balkanlardaki fetihlerin kalıcı olmasını sağlamıştır.
   • Eflak, Arnavutluk ve Karadağ Osmanlı Devleti’ne bağlanmıştır.
   • Tımar sistemi uygulamaya başlanmıştır.
   • “Ülke padişah ve oğullarınındır” anlayışı yerleşmiştir.
   • Topçu ocağı kurulmuştur.
   • Germiyanoğullarından çeyiz yoluyla Kütahya, Tavşanlı , Emet ve Simav alınmıştır.
   • Hamitoğullarından para ile Isparta , Eğirdir, Yalvaç ve Seydişehir gibi yerler alınmıştır.
   • Kazaskerlik makamı oluşturulmuştur.
   • Maliye teşkilatı kurulmuş, defterdarlık makamı oluşturulmuştur.
   • Vezirlerin sayısının arttırılması ile ilk vezire, Vezir-i azam adı verilmiştir.

 • I.Yıldırım Beyazıt Dönemi
  • Anadolu beylikleri ortadan kaldırılır. Anadolu’da ilk Türk siyasi birliği sağlanmıştır.
  • İstanbul’u kuşatmıştır. İstanbul’un fethini kolaylaştırmak için Anadolu Hisarı (Güzelce hisar) yapılmıştır.
  • 1396 Niğbolu savaşı ile Haçlılar yenilgiye uğratılmıştır. Sonucunda;
   • Bizans, Osmanlı egemenliğini tanımıştır.
   • Haçlılar, Türkleri Balkanlardan atma ümitlerini kaybetmişlerdir.
   • Osmanlı Devleti’nin en güçlü rakibi Macaristan etkisiz hale getirilmiştir.
   • En önemlisi de Niğbolu savaşı, Avrupa yolunu açan bir zaferdir.

 • 1402 Ankara Savaşı Yıldırım Beyazıt ve Timur arasında olmuştur ve Timur savaşı kazanmıştır. Savaşın temel nedeni; islam dünyasında üstünlük kurma isteğidir. Savaşın sonucunda;
  • Yıldırım Beyazıt’ın Anadolu’da kurduğu Türk siyasi birliği bozulmuştur.
  • Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki ilerleyişi durmuştur. Dolayısıyla Bizans İmparatorluğu’nun yıkılması gecikmiştir ve Balkanlarda Osmanlı hakimiyeti sarsılmıştır.
  • Yıldırım Beyazıt’ın oğulları arasında taht kavgaları başlamıştır. Osmanlı tarihinde Fetret Devri (1402-1413) olarak bilinen ve 11 yıl süren bu dönemde Osmanlı Devleti dağılmakla karşı karşıya kalmıştır.
  • İstanbul’un fethi gecikmiştir.

 • I.Mehmet Çelebi
  • Fetret devri I.Mehmet’in tahta geçmesiyle sona ermiştir.
  • Dağılma tehlikesiyle karşılaşan Osmanlı Devleti’nin yeniden toparladığı için devletin ikinci kurucusu olarak da bilinir.
  • Şeyh Bedrettin İsyanı bastırılmıştır. ( Osmanlı’da ilk önemli dini isyandır.)
  • Venediklerle ilk deniz savaşı yapılmış ancak , ilk deniz yenilgisi alınmıştır.
  • Dağılan Anadolu Türk siyasi birliği yeniden sağlanmıştır.
 • II.Murat Dönemi
  • Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlama çalışmaları ve Balkanlarda fetih politikası sürmüştür.
  • Anadolu beylikleriyle savaşmıştır. Candaroğulları, Aydınoğulları ve Menteşeoğullarını ortadan kaldırmıştır.
  • Para karşılığında Bizans’ta tutulan Beyazıt’ın oğullarından Mustafa (Düzmece Mustafa) padişaha karşı taht mücadelesine girişmiş ve kaybetmiştir.
  • İstanbul kuşatılmış ancak alınamamıştır.
  • Macarlarla 1444 Edirne-Segedin Antlaşması imzalanmıştır. Barış ortamından yararlanan II.Murat , oğlu II.Mehmet’i yerine bırakarak tahttan çekilmiştir. Tahtını gönüllü olarak terk etme davranışını gösteren tek padişahtır. Padişahın küçük yaşta olmasını değerlendiren Haçlılar antlaşmayı bozarak saldırıya geçmişlerdir.
  • II.Murat yeniden tahta geçerek Haçlıları 1444 Varna Savaşı’nda mağlup etmiştir.
  • Edirne sarayında, Enderun mektebi açılmıştır. Pençik sistemi yerine devşirme usulü uygulanmaya başlamıştır.
  • Buçuktepe isyanı denen ilk yeniçeri isyanı bu dönemde (1446) yaşanmıştır.
  • 1448 II.Kosova Savaşı Haçlı güçlerine karşı kazanmıştır. Bu savaş sonucunda;
   • Balkanlardaki Türk varlığı kesinleşmiştir.
   • Avrupalılar saldırıdan savunma durumuna geçmişlerdir.B- YÜKSELME DÖNEMİ

 • İstanbul’un fethinden,Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa’nın ölümüne kadar geçen süreyi kapsar.

Dönemin Genel Özellikleri

¯ Devlet düzeninden imparatorluk düzenine geçilmiştir.

¯ İpek ve Baharat yolları ele geçirilmiştir.

¯ Karadeniz ve Akdeniz “Türk Gölü” olmuştur.

¯ Anadolu’da Türk siyasi birliği kesin olarak sağlanmıştır.

¯ İslam dünyasının lideri olunmuştur.

 • II.Mehmet (Fatih Sultan Mehmet)
  • İstanbul fethedilmiş ve devletin başkenti yapılmıştır.

Fethin Nedenleri:

 • İstanbul’un , Osmanlı topraklarını ikiye bölmesi ( stratejik neden)
 • Bizans’ın Avrupalıları Osmanlılara karşı sürekli kışkırtması ( siyasi neden)
 • Bizans’ın Osmanlı şehzadelerini kışkırtması (siyasi neden)
 • Doğu ve batıdan gelen kara ve deniz ticaret yollarının İstanbul’da kesişmesi (ekonomik neden)
 • Hz. Muhammed’in İstanbul’u alacak komutan ve askere övücü sözler söylemiş olması sebebiyle İslam dünyasında prestij artırma isteği (siyasi-dini neden)

Fethin Sonuçları

 • Osmanlı Devleti’nin Anadolu ve Rumeli toprak bütünlüğü sağlandı.
 • Bizans imparatorluğu ortadan kaldırılmıştır.
 • Ticaret gelirleri artmıştır.
 • İpek yolu ve Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan deniz ticaret yollarının kontrolü Osmanlı Devleti’ne geçti.
 • Bizans’ı koruma amaçlı düzenlenen haçlı seferleri son bulmuştur.
 • Boğazların savunulması kolaylaşmış ve İstanbul Osmanlı Devleti’nin başkenti yapılmıştır.
 • II. Mehmet “Fatih” unvanını almıştır.
 • Osmanlı Devleti merkeziyetçi, mutlak bir imparatorluk haline gelmiş ve devlet Yükselme Dönemine girmiştir.
 • Orta çağ bitmiş , yeni çağ başlamıştır.
 • İslam dünyasında Osmanlı Devleti’nin saygınlığı artmıştır.
 • Bizanslı bilim adamları İstanbul’dan ayrılarak İtalya’da rönesans hareketlerinin başlamasında etkili olmuşlardır.
 • Fener Patrikhanesi’nin Osmanlı’ya bağlanmasıyla Osmanlı padişahları Ortodoks halkın koruyucusu durumuna gelmişlerdir.

Fatih Sultan Mehmet Döneminin Diğer Önemli Olayları Şunlardır;

 • Osmanlı devleti imparatorluk özelliği kazanmıştır.
 • Anadolu’da alınan yerler;
  • Cenevizlilerden Amasra alındı.
  • Sinop alınarak Candaroğulları beyliğine son verildi.
  • Trabzon fethedilerek Trabzon Rum İmparatorluğuna son verildi.

 • Avrupa’da fetihler;
  • Belgrat dışında bütün Sırbistan fethedildi.
  • Atina ve Mora yarımadası fethedildi.
  • Eflak ve Boğdan fethedildi.
  • Bosna tamamen elegeçirilmiş, Hersek’in büyük bölümü ile Arnavukluk’taki bazı kaleler fethedilmiştir.

 • 1473 Otlukbeli savaşı ile Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan yenilgiye uğratılmış ve Doğu Anadolu’nun kapısı açılmıştır.
 • 1475’te Kırım alınarak Karadeniz Türk Gölü haline gelmiştir.
 • Ege’de Taşoz, Limni, Eğriboz, İmroz, Semadirek , Midilli gibi adalar fethedilmiştir.

 • 1479’da Osmanlı İmparatorluğu ile Venedikliler arasında İstanbul Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşmaya göre;
  • Venedikliler , işgal ettikleri yerleri boşaltmayı, Osmanlı İmparatorluğu’na savaş tazminatı ve vergi ödemeyi kabul etmişlerdir.
  • Osmanlı İmparatorluğu, Hristiyan birliğini parçalamak ve doğudan gelen ticaret mallarını Venedikliler aracılığıyla Avrupa’ya pazarlamak amacıyla Venediklilere kapitülasyonlar verilmiştir.

UYARI: Venediklilere kapitülasyonlar verilerek ilk kez ayrıcalık verilmiştir.

 • Divana sadrazam başkanlık etmeye başlamıştır.
 • İlk kez altın para basılmıştır.
 • Enderun, devlet adamı yetiştiren kurum haline gelmiştir.
 • İstanbul Üniversitesi’nin temelini oluşturan Sahn-ı Seman Medresesi kurulmuştur.
 • Kazasker ve defterdarlar Anadolu ve Rumeli olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
 • İlk kez cülus bahşişi dağıtılmıştır. (padişahın tahta çıktığında kapıkulu askerlerine dağıttığı para)

DİKKAT: Cülus verilmesi I.Abdülhamit zamanına kadar devam etmiştir.

 • Osmanlı Devleti’nin ilk kanunnamesi olan Kanunname-i Ali Osman hazırlanmış, kardeş katli yasal hale gelmiştir.
 • Topkapı sarayı ve Rumeli Hisarı yaptırılmıştır.
 • 1455 yılında Tersane-i Amire ismiyle bugünkü Haliç tersanesi kurulmuştur.
 • Fatih 1480’de Gedik Ahmet Paşa’yı İtalya seferi için görevlendirmiş ,Gedik Ahmet Paşa Otranto’yu fethetmiş, fakat Fatih’in ölümüyle İtalya seferi yarım kalmıştır.
 • Fatih , ünlü matematikçi ve astronomi bilgini Ali Kuşçu’nun İstanbul’da kalmasını sağlamıştır.
 • İtalyan ressam Bellini’ye resimlerini yaptırmıştır.
 • Kendisi de Avni mahlasıyla şiir yazmıştır.

 • II. Beyazıt Dönemi
  • Kardeşi Cem Sultan’ın isyanından dolayı fetih hareketleri durmuştur. Cem Sultan, Rodos Şövalyelerine esir düşmüş, Papa ve Fransa Kralı’nın Cem Sultan’ı Osmanlı Devleti’ne karşı kullanması, olayı dış sorun haline getirmiştir. (Cem Olayı)
  • Safevi Devleti’nin kışkırtmasıyla çıkan Şahkulu Ayaklanması güçlükle bastırılmıştır. (Şii ayaklanması)
  • Memlüklerle yapılan savaşlarda kesin sağlanamamıştır.
  • Karamanoğlu beyliği ortadan kaldırılmştır.
  • Venediklilerle yapılan deniz savaşlarından kazançlı çıkılmış, Mora Yarımadası’nda kesin egemenlik sağlanmıştır.
  • Oğlu Yavuz tarafından tahttan indirilmiştir.

 • Yavuz Sultan Selim Dönemi ( I.Selim)
  • Türk-İslam birliğini sağlamak için doğuya seferler düzenlemiştir.
  • Bozoklu Celal ayaklanması bastırılmıştır. ( Celali isyanlarının ilk örneğidir.)
  • 1514 Çaldıran Savaşı ile Safevi devleti yenilgiye uğratılmıştır. Bu savaş sonucunda; Doğu Anadolu Osmanlılara geçmiştir. Ayrıca İran’dan geçen ticaret yollarının da denetimi Osmanlıların eline geçmiştir.
  • 1515 Turnadağ Savaşı ile Dulkadiroğulları Beyliği’ne son verilmiş, Anadolu’nun tamamında siyasi birlik sağlanmıştır.
  • 1516’da Memlükler üzerine Mısır Seferleri düzenlenmiştir. Bunlar;

¯ 1516 Mercidabık Savaşı:

 • Memlükler yenilmiştir.
 • Suriye ve Filistin Osmanlıların eline geçmiştir.

¯ 1517 Ridaniye Savaşı:

 • Memlükler yenilmiş ve varlıkları sona ermiştir.
 • Mısır, Osmanlıların eline geçmiştir.
 • Baharat Yolu Osmanlıların denetimine girmiştir.
 • Kutsal yerler (Hicaz) Osmanlı devletine bağlanmıştır.
 • Halifelik makamı , Osmanlı devletine geçmiştir. Böylece Osmanlı Devleti teokratik bir nitelik kazanmıştır.
 • Kutsal emanetler İstanbul’a getirilmiştir. ( Topkapı Sarayı’nda saklanmaktadır.)
 • Çok sayıda bilim adamı İstanbul’a getirilmiştir.

 • Piri Reis tarafından hazırlanan harita 1517’de Sultan I.Selim’e sunulmuştur.
 • I.Selim “Selimi” mahlasıyla Divan şiirleri yazmıştır.

 • I. Süleyman (Kanuni) Dönemi
  • En uzun süre tahtta kalan padişahtır. (En geniş sınırlara ulaşılmıştır.)
  • Bu dönemde çıkan politik nedenli Canberdi Gazali, Ahmet Paşa, dini nedenli Kalender Çelebi , Baba Zünun isyanları bastırılmıştır.
  • Belgrat, Boğdan , Rodos ve macaristan’ın büyük kısmı fethetmiş ve Osmanlı topraklarına dahil edilmiştir.
  • 1526 Mohaç Meydan Savaşı ile Macaristan Osmanlı egemenliğine girmiştir.
  • 1529’da Viyana ilk kez kuşatılmış, ancak alınamamıştır. (I.Viyana Kuşatması)
  • Avrupa ittifakını (haçlı birliğini )önlemekve ticareti canlandırmak için 1535’ta Fransa’ya kapitülasyon verilmiştir.

DİKKAT !!!! 18.yüzyılda I.Mahmut zamanında Fransa’ya verilen kapitülasyonlar sürekli hale gelmiştir.

 • Mimar Sinan’a Süleymaniye camii yaptırılmıştır. Süleymaniye medreseleri açılmıştır.

 • Barbaros Hayrettin Paşa’nın Haçlı birlikleri ile yapılan 1538 Preveze Deniz Savaşı zaferinin sonucunda , Akdeniz egemenliği tamamen Osmanlılara geçmiştir. Akdeniz Türk gölü haline gelmiştir.
 • Cezayir ve Trablusgarp Osmanlılara bağlanmıştır.
 • Yönetim, askerlik ve topraaka düzeni ile ilgili kanunnameler hazırlanmıştır.
 • Avustruya’nın Macaristan’a müdaheleleri üzerine Kanuni 1532’de Almanya seferine çıkmıştır. Ancak ne Avusturya ne de Almanya orduları önlerine çıkmamış,Türk ordusu da Almanya içlerine kadar ilerleyerek geri dönmüştür.
 • Almanya seferinden sonra Osmanlı devleti’nin üstünlüğünü kabul eden Avusturya barış istemiştir. 1533’te İstanbul Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşmaya göre;

¯ Avusturya Macaristan’ın Osmanlı’ya ait olduğunu kabul etmiştir.

¯ Avusturya arşidükü (kralı) , Osmanlı sadrazamına denk sayılmıştır.

DİKKAATTT ! İstanbul antlaşması ile Avurturya karşısında elde edilen üstünlük 1606 yılında yapılan Zitvatoruk Antlaşması ile kaybedilmiştir.

 • Hint ticaret yolunu Portekiz egemenliğinden almak için Hint Deniz Seferleri düzenlenmiştir. İstenilen başarı elde edilemese de Kızıldeniz Osmanlı egemenliği altına girmiştir ve Arap Yarımadası Osmanlı Devleti’ne geçmiştir.

BİLGİ NOTU: Kitab-ı Bahriye’nin yazarı Piri Reis , Miratü’l Memalik’in yazarı Seydi Ali Reis Hint seferlerinde kaptanı deryalık yapmışlardır.

 • İran’daki Safevi Devleti üzerine üç kez seferler düzenlenmiştir ve 1555’te Amasya Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşma ile; Bağdat, Tebriz, Erivan Osmanlı topraklarına kalmıştır. (İran ile imzalanan ilk resmi antlaşmadır.)
 • Avusturya üzerine yapılan Zigetvar Seferi sırasında Kanuni Sultan Süleyman ölmüştür.

 • Sokullu Mehmet Paşa Dönemi
  • Kanuni (2 yıl), II.Selim (8 yıl) ve III.Murat (5yıl) dönemlerinde sadrazamlık yapmıştır. Kanuni döneminden sonra yönetimde çok etkili olduğu için, tarihçiler bu döneme onun adını vermiştir.
  • II.Selim sürecinde;
   • Sakız adası fethedilmiştir.
   • Kıbrıs fethedilmiş ve bunun üzerine oluşturulan Haçlı birlikleriyle İnebahtı Savaşı yapılmıştır.
   • Kanuni döneminde Haçlı birlikleriyle yapılan Preveze Deniz Savaşı’nda Akdeniz’de kazanılan üstünlük İnebahtı Savaşı ile kaybedilmiş, Osmanlı donanması ilk kez bu savaş esnasında yakılmıştır.
   • Tunus ve Yemen Osmanlı egemenliğine girmiştir. Fas Osmanlı himayesine alınmış, böylece Osmanlı Devleti Kuzey Afrika’nın tamamını fethetmiştir.
   • II. Selim cülus bahşişinin ilmiye sınıfına da verilemesini ilk başlatan padişahtır.

 • Sokullu Mehmet Paşa’nın iki önemli projesi bulunmaktadır. Bunlar;

1- Don-Volga projesi: Rusya ve İran’a karşı üstünlük sağlamak , İpek Yolu’nu denetlemek ve Orta Asya Türklerine yardım etmek amacıyla Karadeniz’e dökülen Don ve Volga nehirlerinin birbirine en çok yaklaştığı noktada bir kanal açarak iki nehri birleştirmek.

2- Süveyş Kanalı Projesi: Baharat Yolu’nu canlandırmak amacıyla Akdeniz ve Kızıldeniz’i bir kanalla birleştrmek.

 • Don-Volga ve Süveyş Kanalı prıjeleri hayata geçirilemiştir.

- III.Murat sürecinde;

 • Yükselme döneminin son , duraklamanın ilk padışahıdır.
 • İran ile yapılan Ferhat Paşa Antlaşması ile Osmanlı Devleti doğuda en geniş sınırlara ulaşmıştır.
 • Venedik, Ceneviz, Fransızlardan başka bu dönemde İngiltere’ye de ticari ayrılıklar verilmeye başlanmıştır.
 • Takiyüddin tarafından ilk Osmanlı rasathanesi kurulmuş ancak ulemanın kışkırtmasıyla bu rasathne yıkılmıştır.

UYARI: Kapitülasyonların ve Hint Deniz seferlerinin ortak yönü; değişen ticaret yollarına önlem almaktır.


20168
0
0

Hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.
yorum yap

© 2013 KPSS.tv All Rights Reserved Facebook Twitter