İşlem Yapılıyor

III.SELİM’DEN İTİBAREN TÜRK TARİHİNİ ETKİLEYEN ETMENLER TARİHİNDE İLKLER

 • İlk defa Avrupa orduları örnek alınarakkurulan ordu Nizam-ı Cedit ordusudur.
 • Avrupa başkentlerinde ilk devamlı elçiler III.Selim zamanında açıldı.
 • İlk devamlı elçilik Londra’ya açıldı.
 • Napolyon ilk yenilgisini Akka kalesi önünde Nizam-ı Cedit ordusuyla yaptığı savaşta aldı.
 • Osmanlı Devleti’nde ilk milliyetçilik hareketi Sırp isyanıdır.
 • İlk defa padişahın yetkileri II.Mahmut’un ayanlarla imzaladığı Sened-i İttifak ile azalmıştır.
 • Osmanlı Devleti’nde yaşayan azınlıklara ilk defa ayrıcalık Bükreş Antlaşması ile Sırplara verildi.
 • Osmanlı Devleti’den bağımsızlığını kazanan ilk devlet Yunanistan olmuştur. (1829-Edirne Antlaşması)
 • Boğazlar sorunu ilk defa Hünkar İskelesi Antlaşması ile ortaya çıktı.
 • İngilizlere ilk defa kapitülasyonlar Balta Limanı Ticaret Antlaşması ile verildi.
 • İlk gazete Takvim-i Vakay-i adıyla II.Mahmut zamanında çıkarıldı.
 • Nüfus sayımı ilk defa II.Mahmut zamanında atılmıştır.
 • Tımar, zeamet ve müsadere ilk defa II.Mahmut tarafından kaldırıldı.
 • İlk defa Polis örgütünün temelleri II.Mahmut zamanında atılmıştır.
 • İlk defa Divan Teşkilatı kaldırılarak Bakanlıklar II.Mahmut zamanında kuruldu.
 • Öğretim ilk defa II.Mahmut zamanında zorunlu hale getirildi.
 • İlk posta örgütü II.Mahmut zamanında kuruldu.
 • İlk defa Tercüme Odası, Yabancı Dil okulu, Devlet Memuru Yetiştiren okullar II.Mahmut tarafından açıldı.
 • İlk defa yurt dışına öğrenci II.Mahmut zamanında gönderildi.
 • Kılık kıyafette ilk değişiklik II.Mahmut zamanında yapıldı.
 • İlk defa padişah kendi gücünün üstünde bir gücü Tanzimat Fermanı ile tanımıştır.
 • Osmanlılarda ilk kağıt para kaime adıyla 1841’de Abdülmecit tarafından bastırıldı.
 • İlk demir yolu hattı Tanzimat Dönemi’nde döşendi.
 • Telgraf ilk defa Tanzimat Dönemi’nde kullanılmaya başlandı.
 • Laik kanunlar ilk defa Tanzimat Dönemi’nde çıkarıldı.
 • Askerliğin ilk defa bir bedele bağlanması Islahat Fermanı ile olmuştur.
 • Osmanlı Devleti Kırım savaşından sonra Avrupalı devletlerin himayesine girerek ilk defa bağımsız devlet olma özelliğini kaybetmiştir.
 • Osmanlı Devleti dışarıdan borç parayı ilk defa Kırım Savaşı (1856) sırasında İngilizlerden I.Abdülmecit zamanında almıştır.
 • Osmanlı Devleti’nin Avrupa Devleti sayılması ilk defa 1856 Paris Antlaşması ile kabul edilmiştir.
 • İlk Osmanlı Anayasası Mithat Paşa başkanlığında bir komisyon tarafından hazırlanarak II.Abdülhamit zamanında ilan edildi.
 • Osmanlı devletinde, halk yönetime ilk defa I.Meşrutiyet döneminde katıldı.
 • Osmanlı devletinde Mecelle kanunu ilk defa I.Meşrutiyet döneminde uygulamaya konulmuştur.
 • İttihat ve Terakki Partisi Türk tarihinde milliyetçiliği ilk defa resmi bir ideoloji haline getirmiştir.
 • Türk tarihinde parti diktasıyla yönetim ilk defa İttihat ve Terakki Partisi yönetimiyle gerçekleşti.
 • İttihat ve Terakki Partisi devlet yönetimini ilk defa kesin olarak I.Balkan Savaşı’nda ele geçirdi. (Bab-ı Ali Baskını)
 • Balkan Savaşı ilk defa Karadağ’ın Osmanlı Devleti’ne savaş açmasıyla başlamıştır.
 • Osmanlı tarihinde ilk denizaltı filosu II.Adülhamit zamanında oluşturuldu.
 • Osmanlı devletinin I.Dünya savaşından sonra paylaşıldığı ilk antlaşma Sykes-Picot antlaşmasıdır.
 • Osmanlı tarihinde askerler tarafından öldürülen ilk padişah Genç Osman’dır.
 • Osmanlılarda ilk bütçeyi Tarhuncu Ahmet Paşa yapmıştır.
 • İlk Türk-İran sınırı Kasr-ı Şirin Antlaşması ile çizilmiştir.
 • Çeşitli şartlar ileri sürerek, göreve gelen ilk vezir, Köprülü Mehmet Paşa’dır.
 • Osmanlılar ilk defa Karlofça ve İstanbul antlaşmaları ile toprak kaybetti.
 • Osmanlıların Rusya ile imzaladığı ilk antlaşma İstanbul Antlaşması’dır.
 • Osmanlıların kaybettiği ilk beylik Erdel Beyliği’dir.
 • Osmanlı Devleti ilk defa Pasarofça Antlaşması’ndan sonra Avrupa’dan geri kaldığını anlamıştır.
 • Osmanlı Devleti ilk defa Pasarofça Antlaşması’ndan sonra Lale Devri’nde Avrupa’yı örnek alarak ıslahatlar yapmıştır.
 • Avrupa’ya ilk elçiler Lale devrinde Paris ve Viyana’ya gönderildi.
 • Osmanlılarda ilk matbaa gayrimüslimler tarafından açılmıştır. (15.yy)
 • İlk kağıt fabrikası Lale devrinde Yalova’da kuruldu.
 • İlk itfaiye örgütü Lale Devri’nde kuruldu.
 • Askeri alanda ilk ıslahatı I.Mahmut yapmıştır.
 • İlk mühendis okulu Kara Mühendisi adıyla I.Mahmut tarafından kuruldu.
 • İlk defa kapitülasyonlar 1740 yılında sürekli hale getirildi.
 • İlk defa Osmanlı Devleti’nden halkı Türk ve Müslüman olan bir toprak parçası yani Kırım, Küçük Kaynarca Antlaşması ile koparılmıştır.
 • Ruslar ilk kez Küçük Kaynarca Antlaşması ile iç işlerimize karışma hakkını elde etmiştir.
 • Rusya’ya ilk kapitülasyonlar Küçük Kaynarca Antlaşması ile verildi.
 • Ulufe alım satım ilk defa I.Abdülhamit tarafından yasaklanmıştır.
 • Yeniçeri ocağını kaldıran II.Mahmut’tur. (Vakay-ı Hayriye Olayı)


3740
0
0

Hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.
yorum yap

© 2013 KPSS.tv All Rights Reserved Facebook Twitter