İşlem Yapılıyor

İDARE HUKUKU

YAPISAL(ORGANİK) ANLAMDA İDARE

Yasama ve yürütmenin dışındaki tüm devlet kuruluşlarını ifade eder. Yapısal anlamda idare yürütme organı ve bu organa bağlı olan kuruluşlardan oluşmaktadır. Diğer bir ifadeyle Anayasamız devletin temel organlarını yasama, yürütmeve yargı olarak ayırmış ve idareye de yürütme içinde ayrı bir yer vermiştir.

Devletin Temel Organları

Yasama-->TBMM

Yürütme-->Cumhurbaşkanı-Bakanlar Kurulu-İdare

Yargı--> Bağımsız Mahkemeler

İŞLEVSEL ANLAMDA İDARE

Devletin temel organlarından olan yasama ve yürütmenin tespit ettiği doğrultuda yürütülen kamu etkinliklerini ifade eder. İdari işlevin amacı kamu yararıdır.

İDARİ YAPILANMA

1. Merkezden Yönetim İlkesi

Özellikleri

- Hizmetler tek elden yürütülür.

- Plan ve program merkezden yapılır.

- Gelir ve giderler merkezde toplanır.

- Yetki ve sorumluluk merkezindir.

Yararları

- Yönetimin güçlü olmasını sağlar.

- Hizmetlerin yürütülesinde daha az masraf olur.

- Devlet yönetiminde birliği sağlar.

- Hizmetler rasyonel(akıllı) bir biçimde yürütülür.

- Kamu görevlerinin yerel yönetimin etkisinde kalmasını engeller.

- Mali denetimi kolaylaştırır.

Yetki Genişliği İlkesi

Taşradaki amirin, merkeze danışmadan merkez adına karar almasına ve uygulamasına yetki genişliği denir.

Dezavantajları

- Yerel ihtiyaçların yerine getirilmesi aksar.

- Demokratik değildir.

- Bürokrasi ve kırtasiyecilik artar.

İDARİ ORGANLAR

Merkezi(Genel) İdare

a) Başkent Teşkilatı

- Cumhurbaşkanı

- Başbakan

- Bakanlar Kurulu

- Bakanlıklar

- Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar

b) Taşra Teşkilatı

- İl Genel İdaresi

- İlçe İdaresi

- Bucak İdaresi

- Bölgesel Örgütler

İl Genel İdaresi

- Vali

KAMU GÖREVLİLERİ

Devlet Memurları Kanununa göre Kamu görevlileri;

1. Memurlar

2. Sözleşmeli Personel

3. Geçici Personel

4. İşçilerden oluşmaktadır.

1. Memurlar

* 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabidirler.

* Devlet ve diğer kamu tüzel kişileri tarafından genel idare usüllerine göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini yerine getirmekle görevlidirler.

2. Sözleşmeli Personel

Zorunlu hallerde çalıştırılan uzmanlığa ve özel bir mesleki bilgiye sahip olan kamu personeli sözleşmeli personeli oluşturur. İdari hizmet sözleşmesi sonucunda çalıştırılırlar.Devlet Personel Dairesi, Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlar Kurulunun kararıyla belirlenir.

3. Geçici Personel

Sürekli, bir yıldan daha az veya mevsimlik işlerde sözleşme yapılarak çalıştırılan ancak işçi olarak kabul edilmeyen görevlilere geçici personel denir. Geçici personeller İdare hukuku kurallarına bağlıdır. Devlet Personel Dairesi, Maliye Bakanlığının da görüşü alınarak Bakanlar Kurulunun kararıyla belirlenir.

4. İşçiler

Memurlar, Sözleşmeli personel ve Geçici personel dışında kalan ve iş sözleşmesiyle çalıştırılan, özel hukukun esaslarına bağlı olan personele işçi denir.

Memurluğun Temel İlkeleri

* Sınıflandırma

* Kariyer

* Liyakat

Memur Olabilme Koşulları

* Türk vatandaşı olmak

* 18 yaşını doldurmuş olmak

* Askerlikle ilişiği olmamak

* En az ortaokul mezunu olmak

* Kamu haklarından yoksun olmamak

* Sağlıkla ilgili bir sorunu olmamak

* Hükümlü olmamak

Memurlukla İlgili Bilinmesi Gerekenler

* Memurluğa ilk kez atanan kişiler en az 1 yıl en fazla 2 yıl adaylık sürecinden geçerler. Bu süre içinde olumlu sicil notu alamayanlar 3 yıl devlet memuru olamaz.

* Sicil notunu amir verir. En düşüm sicil notu 100 üzerinden 60'tır.

* Memurluğa atanan kişi ikametgah adresinin olduğu yere atanırsa 1 gün ikametgah adresi dışında bir yere atanırsa 15 gün içinde göreve başlamak zorundadır.

Memurluğa Alınma Usulleri

Memurluğa alınmada;

1. Serbest Seçim Usulü

2. Sınav İle Alım Usulü

olmak üzere iki usül belirlenmiştir.

1. Serbest Seçim Usulü

İhtiyaç duyan mercii ya da kuruluş tarafından memurların serbestçe seçilmesi usulünü ifade eder.

2. Sınav İle Alım Usulü

*657 sayılı Devlet Memurları Kanunları memur alımında bu usulü benimsemiştir.

* Sınav yapma yetkisi Devlet Personel Başkanlığına verilmiştir.

* Devlet Personel Başkanlığı Bakanlıkların ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının belirlemiş olduğu sayı oranında memur alımı yapar.

Not: Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı personelini kendi belirlediği usul ve esaslara göre seçer.

Memurlara İlişkin Disiplin Cezaları ve Bu Cezaların Hiyerarşik Sıralaması

Devlet memurları murluk esaslarına ilişkin olumlu davranışlarda bulunmaz ve memurluğa aykırı davranışlarda bulunursa ve bu davranış çalışmış olduğu kurumun iç yapısını bozmaya yönelikse memurların yaptığı bu davranışlar suç olarak nitelendirilmiş ve bu suçlara ilişkin olarak da disiplin cezası verilmesi kararlaştırılmıştır.

* İdari kuruluşun iç düzenini bozmaya yönelik aykırı davranışlarda bulunulursa memura disiplin cezası verilir. Bu ceza idari ceza sayıldığı için mahkeme tarafından değil de idare tarafından verilir.

* Genel Cezalar ise kamu düzenini korumak amacıyla verilir. İdare tarafından değil de mahkemeler tarafından verilir.

Not: Bir memur hakkında disiplin soruşturması ve ceza kovuşturması aynı anda yapılabilir.

Not: Ceza Kanunu'na göre bir memurun Genel Ceza alıp almaması disiplin cezasını etkilemez.

Disiplin Cezalarının Hiyerarşik Sıralaması

1. Uyarma

2. Kınama

3. Aylıktan Kesme

4. Kademe İlerlemesinin Durdurulması(1-3 yıl)

5. Devlet Memurluğundan Çıkarma

Uyarma

Memura görevinde ve yapmış olduğu olumsuz davranışlardan dolayı dikkatli olması gerektiğinin yazlıyla bildirilmesidir.

* Görev yerinden izinsiz olarak ayrılmak

* Tasarruflu olmamak

* Görev yerine izinsiz özürsüz olarak geç gelmek

* Görev yerinden izinsiz ve özürsüz olarak erken ayrılmak

durumlarında kınama cezası verilir.

Kınama

Memura görevinden ve davranışlarından dolayı kusurlu olduğunun yazıyla tebliğ edilmesidir.

* Memurun eşinin ve çocuklarının kazanç sağlayan bir işte çalıştıklarını bildirmemesi

* Amirine görevi esnasında hal ve hareketleriyle saygısız davranışlarda bulunmak

durumlarında memura kınama cezası verilir.

Aylıktan Kesme

Bu ceza türünde memurun bürüt olarak aldığı aylıktan 1/30 - 1/8 arasında kesinti yapılır.

* İzinsiz ve özürsüz olarak bir memurun 1-2 arasında göreve gelmemesi

* Devletin sahip olduğu araç-gereç, belge ve diğer eşyaların şahsi amaçlar için kullanılması durumlarına aylıktan kesme cezası verilir.

Kademe İlerlemesinin Durdurulması

Memurun ilerlesi söz konusu olan kademesinin 1-3 yıl arası süreyle durdurulmasını esas alan ceza türüdür.

* Özürsüz-izinsiz olarak göreve 3-9 gün arası gelmemek

* Göreve sargoş olarak gitmek ya da görev esnasında alkol almak

* Gerçeğe aykırı olarak belge ve rapor düzenlemek

* Göreviyle ilgili çıkar sağlamak

durumlarında memurun kademe ilerlemesi durdurulur.

Devlet Memurluğundan Çıkarma

Devlet memurluluğa bir daha dönmemek üzere devlet memurunun memurluktan çıkarılmasıdır.

* Özürsüz ve izinsiz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gitmemek.

* Amirinine ve emrindekilere fiili tecavüzde bulunmak

* Gizli belgeleri

açıklamak durumlarında memur olan kişi memurluktan çıkarılır.

Disiplin Cezalarını Vermede Yetkili Olan Kişi ve Kurumlar

* Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını Disiplin Amirleri verir ve bu cezalar yönetmeliklerle gösterilirler.

* Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını Kurumun Disiplin Kurulunun kararı üzerine atamadan sorumlu olan amir tarafından verilir.

* Devlet memurluğundan çıkarma cezasını amirlerin talebi üzerine Yüksek Disiplin Kurulu verir.

Not: Yüksek Disiplin Kurulu farklı bir ceza vermez sadece önerilen cezayı kabul eder veya reddeder.

Memurlukla İlgili Önemli Kavramlar

* Görevinden ayrılan bir memur ayrıldığı tarihin üzerinden 6 ay geçmedikçe görevine tekrar dönemez.

* Yerine atanan kişinin gelmesini beklemeden ya da usulüne göre amirine haber vermeden görevini bırakan memur, bırakma tarihinin üzerinden 1 yıl geçmedikçe devlet memurluğuna dönemez.

* Devir- teslim işlemlerini tamamlamadan görevinden ayrılan memur, ayrılmasının üzerinden 3 yıl geçmedikçe memurluğa tekrardan kabul edilemez.

* Olağanüstü durumlarda atanan memurun göreve başlamasını beklemeden görevini bırakan memur kesinlikle bir daha devlet memurluğuna alınmaz.

* Memurlara 2010 Anayasa değişikliğiyle birlikte toplu sözleşme hakkı verilmiştir.

* Aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezaları 10 yıl sonra sicilden silinir.

* Memurlar başka bir işte çalışamazlar, sizyasi partilere ve derneklere üye olamazlar.

* Memurlar sendikalara üye olabilirler.

* Uyarma ve kınama cezaları 5 yıl sonra sicilden silinir.

İstisnai Devlet Memurlukları

* Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri

* Başbakanlık Baş Müşaviri

* Başbakanlık Müşavirleri

* TBMM Memurları

* Bakanlar Kurulu Sekreteri

* Hukuk Müşavirleri

* Valiler

* Özel Kalem Sekreteri

* MİT Müsteşarı

* MİT Müşaviri

* MİT Memurları

* MGK Genel Sekreteri

* MGK Genel Sekreterliği Müşavirlikleri

*MGK Hukuk Müşavirliği ve Genel Sekreterliği

* Dışişleri Yüksek Kurulu Üyeleri

* Büyükelçiler

* Elçiler

* Dış kuruluşları çalışma müşavirlikleri bünyesinde görevlendirilecek olan sendika uzmanları

Not:Büyükelçiler Cumhurbaşkanı tarafından atanır.

*Özelleştirme İdaresi Başkanlığında başkan, başkan yardımcısı, başkanlık müşaviri, daire başkanı, proje grup başkanı, basın ve halkla ilişkiler müşaviri

* Savunma Sanayi Müsteşarlığının başkanı, başkan yardımcısı, hukuk müşaviri, daire başkanı, uzman, uzman yardımcısı, avukat, şube müdürleri ve müşaviri.

*TOKİ'nin başkanı, başkan yardımcısı, hukuk müşaviri, daire başkanı, uzman, uzman yardımcısı, avukat, şube müdürleri ve müşaviri.

Anayasa'da Yürütme Kısmında Belirtilmiş Olan Kurumlar

* TRT

* RTÜK

* Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

* Üniversiteler

* Yüksek Öğretim Üst Kuruluşları

* Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

* Yüksek Öğretim Kurumlarından Özel Hükümlere Tabi Olanlar

* Radyo ve Televizyon Kuruluşları ve Kamuyla İlgili Olan Haber Ajansları

* İl Özel İdareleri

* Belediyler

* Diyanet İşleri Başkanlığı

* Köyler

Not: Yukarıda belirtilen kurumlardan Diyanet İşleri Başkanlığı hariç diğer bütün kurumların kamu tüzel kişiliği bulunmaktadır.

İdare Hukukuyla İlgili Bilinmesi Gereken Önemli Bilgiler

* Kaymakam İçişleri Bakanlığı Müdürler Kurulunun önerisiyle İçişleri Bakanı- Başbakan- Cumhurbaşkanının ortak kararnamesiyle atanır. Kaymakam Olabilmenin şartları vardır. Bunlar;

- TC vatandaşı olmak.

- 29 yaşını geçmemiş olmak.

- Üniversitenin ilgili lisans bölümünden mezun olmak.

- Kaymakamlık kursunu ve stajını başarıyla bitirmek.

* Kaymakam hükümetin ilçedeki temsilcisidir.

*Müşterek Kararname: Cumhurbaşkanı, Başbakan, ilgili Bakan ya da Bakanların imzalarının olduğu kararnamelere mişterek kararname denir.Cumhurbaşkanının imzası varken bile sorumsuzluk hali söz konusuyken, Başbakan ya da Bakanların sorumsuzluk hali yoktur.Ortak müşterek kararname ile yapılan işlemler vardır. Bunlar:

* Belediyelerin kurulması

* Bucakların kurulması

* Valinin atanması

* Kaymakamların atanması

* Bir ilçenin komşu il ile olan sınırlarının yeniden düzenlenmesi

* Bir bucağın bağlı olduğu ilin değiştirilmesi şartıyla bir ilin sınırlarının değiştirilmesi.

İdari Sözleşme İlkeleri

1. İdari Sözleşme İlkeleri

2. Açıklık

3. En uygun bedelin bulunması

4. Serbest Rekabet

5. Sözleşme yapılacak olan kişide uygun kriterlerin aranması

İdari Sözleşme Usulleri

1. Kapalı Teklif

2. Açık Artırma

3. Pazarlık

4. Yarışma

Yargı Yolu

İdarenin yapmış olduğu bütün işlemlere karşı yargı yolu açıktır. Yargı yetkisi idari işlem ve eylemlerin hukuka uygun olup olmadığıyla sınırlıdır.

Yargı Yolunun Kapalı Olduğu Kararlar

* Yüksek Hakem Kurulu Kararları

* Cumhurbaşkanının Re'sen olarak yaptığı işlemler

* HSYK Kararları( Meslekten çıkarılma cezaları hariç)

* YSK kararları

* Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararları

* İnkılap Kanunları

*YAŞ Kararları(Terfi işlemleri ve kadrosuzluk sebebiyle emekliye ayırma hariç her türlü ilişik kesme kararına karşı yargı yolu açıktır.)

* OHAL ve Sıkıyönetim KHK'ları

* Silahlı Kuvvetlere verilen disiplin cezaları


5767
0
0

Hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.
yorum yap

© 2013 KPSS.tv All Rights Reserved Facebook Twitter